Priser

Prisændring fra 1. februar 2023

 

PRISER:

Priserne er gældende fra 1. februar 2023

(Alle priser er inkl. moms)

 

Forbrugsafgift pr. forbrugt KWh......................................................................... 0,25 kr.

Forbrugsafgift pr. forbrugt MWh.................................................................... 250,00 kr.

 

Årlig abonnementsafgift <61 m2................................................................. 1.375,00 kr.

Årlig abonnementsafgift >61 m2................................................................. 2.500,00 kr.

 

Kvadratmeterafgift pr. m2 areal Bolig, kontor, hotel mm................................... 12,50 kr.

Kvadratmeterafgift pr. m2 areal Service bygning................................................. 8,25 kr.

Kvadratmeterafgift pr. m2 areal Butik................................................................. 4,13 kr.

Kvadratmeterafgift pr. m2 areal Værksted.......................................................... 4,13 kr.

Kvadratmeterafgift pr. m2 areal Lagerlokaler, frostfri.......................................... 1,65 kr.

Kvadratmeterafgift pr. m2 areal Idrætshal.......................................................... 8,75 kr.

Ekstra Storforbrugerafgift >700 m2............................................................. 2.500,00 kr.

Den forhøjede abonnement for perioden 1. februar til 30. juni 2023 (5 måneder) opkræves via raterne i marts, april, maj og juni (over 4 måneder)

 

 

Betaling af varme:

Der opkræves 10 månedlige aconto rater – juli og august er betalingsfrie.

  1. rate forfalder til betaling den 7. september.

Årsopgørelse udsendes medio august og afregnes sammen med rate 1.

 

Gebyr for betaling efter forfaldsdato:

Rykkergebyr  - 1. rykker................................................................................. 100,00 kr.

Rykkergebyr – 2. rykker.................................................................................. 100,00 kr.

Lukkebesøg................................................................................................... 500,00 kr.

Inkassomeddelelse..................................................................................... 1.500,00 kr.

Renter beregnes ud fra Nationalbankens udlånsrente + 7 %

 

Stikledningsbidrag/tilslutningsbidrag:

Pris fritliggende enfamiliehus ................................................................... 30.000,00 kr.

Pris rækkehus .......................................................................................... 25.000,00 kr.

Tilslutningen er incl. 10 m. stikledning – for ekstra meter udover 10 meter er 1.800 kr. pr. løbende meter.

 

M2 bidrag beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR.

BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal +30% af kælderarealet. Bolig- og erhvervsarealer, der er beliggende i kældre regnes som hhv. bolig- og erhvervsarealer og kælderarealet reduceres tilsvarende.

 

 

Særligt for lavenergihuse

Indenfor eksisterende forsyningsområde:

 

For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement uden anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at m2 bidrag og abonnementsafgift betales med 100 %. Ingen rabat

 

For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement ved anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at m2 bidrag og abonnementsafgift betales med 100 %. Ingen rabat.