Generalforsamling

11. september 2018

GENERALFORSAMLING

 

HUSK, der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 24. september 2018 kl. 19.00 på Filskov Kro.

Dagsorden iflg. vedtægter
1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse
af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • På valg er:
  • Tage Sjøgaard (modtager ikke genvalg)
  • Kristian Pedersen (modtager genvalg)
  • Hans Aage Nielsen (modtager genvalg)
  • Tage Schmidt (modtager genvalg)

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

 

Vi glæder os til at se Jer!