Indledning
Energianlægget i Filskov er et kombineret biogas/flisfyret kraftvarmeværk.
Anlægget forsyner ca. 250 forbrugere med fjernvarme, heraf flere storforbrugere (skole, plejehjem, idrætshal mf.) i Filskov by.
Biogasanlægget modtager ca. 60 t gylle/dag fra 4 landbrug og ca. 30 t affald/dag fra 3 slagterier (fedtaffald fra kyllingeslagteri samt mave/tarmindhold fra svine- og kreaturslagteri). I flisfyret anvendes desuden årligt ca. 1500 t våd træflis.
Anlægget ejes og drives af Filskov Energiselskab A.m.b.a., som er et lokalt selskab dannet af tilsluttede varmeforbrugere. NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S har som totalrådgiver udført planlægning og detailprojektering, inkl. licitationer og byggestyring.

Historie
Planlægningen af værket begyndte i 1991. I efteråret 1992 blev etableret det flisfyrede anlæg samt ledningsnet og omstilling i byen. Flisfyret blev som et af de første anlæg i denne størrelse forsynet med røggasvasker, der dels giver en meget ren røg og dels hæver anlæggets samlede virkningsgrad.
Fra starten var der en tilslutning på ca. 75 % af de mulige forbrugere. Den høje tilslutning skyldes bl.a., at forbrugerne blev tilsluttet for en symbolsk tilslutningsafgift (i alt 500,- kr.). energiselskabet finansierede og foretog omstillingen.
I 1995 blev biogasanlægget og motorgeneratoranlægget etableret. Biogasanlægget behandler dagligt ca. 90 m3 biomasse i en termofil proces. Den daglige produktion er på 4.000-5.000 m3. Gassen anvendes i motorgeneratoranlæg til både el- og varmeproduktion.

Landbrug og miljø
Gyllen afhentes af Energiselskabet i landbrugenes fortanke eller direkte fra stalden og bringes retur til landbrugenes eksisterende lagertanke. Desuden afhenter Energiselskabet mave/tarmindhold på slagterierne. Fedtaffald tilføres i container, som tømmes med pumpe på energianlægget.
Landbrugene får den mængde gylle retur, der passer til deres jordtilliggende. Overskydende afgasset gylle sælges til planteavlere, hvor energiselskabet har etableret 2 decentrale gylletanke. Der er stor interesse for aftag af afgasset gylle, primært på grund af gyllens positive indvirkning på humusopbygningen i jorden.

Økonomi
Den samlede anlægssum fordelt på de to faser var:

1. fase  Flisfyringsanlæg inkl. bygning, ledningsnet og omstilling af forbrugerne
til fjernvarme, inkl. rådgivning 

 12 mio. kr.

2. fase Biogasanlæg inkl. transportudstyr, decentrale tanke samt motorgeneratoranlæg,
inkl. rådgivning

 11,2 mio. kr.

I alt  

 23,2 mio. kr.


Der er modtaget tilskud fra Energistyrelsen og miljøstøtte på i alt 2,5 mio. kr. Hvilket giver en nettoinvestering 20,7 mio. kr.
Investeringen er finansieret 100 % af kommunegaranterede index-annuitetslån samt et lån i den amtskommunale frigørelsesfond.

Varmepris
Varmeprisen kan konkurrere med varmeprisen fra fjernvarme baseret på andre biobrændseler eller naturgas kraftvarme. 

Drift
Til anlægget er tilknyttet 2 fuldtidsansatte – en driftsleder og en chauffør/ driftsassistent.

Biogas- motorgenerator og flisanlægget er fuldautomatisk, og opstår der en fejl uden fornormal arbejdstid, sørger overvågningsanlægget for at alarmere den vagthavende, som kan klare en del operationer via en computer i hjemmet.

I 2005 modtog Filskov ca. 32.000 tons biomasse fordelt med ca:

Kvæggylle 

 57 %

Svinegylle 

 0 %

Mavetarmindhold fra slagteri    

20 %

Flotation- og fedtfansslam 

20 %

Andet organisk affald 

3 %Gasproduktionen var i 2005 på ca. 1.400.000 m3 biogas svarende til ca. 45 m3 biogas/tons biomasse. Elproduktionen var på ca. 3.500.000 kWh. 
Yderligere oplysninger fås hos:

Filskov Energiselskab