Indledning
Energianlægget i Filskov er et kombineret biogas/træpillefyret kraftvarmeværk.
Anlægget forsyner ca. 270 forbrugere med fjernvarme, heraf flere storforbrugere (skole, plejehjem, idrætshal mf.) i Filskov by.

Vi har tilladelse til årligt at modtage 110.000 biomasse fordelt på gylle og industriaffald.

Anlægget ejes og drives af Filskov Energiselskab A.m.b.a., som er et lokalt selskab dannet af tilsluttede varmeforbrugere. NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S har som totalrådgiver udført planlægning og detailprojektering, inkl. licitationer og byggestyring.

Historie
Planlægningen af værket begyndte i 1991. I efteråret 1992 blev etableret det flisfyrede anlæg samt ledningsnet og omstilling i byen. Flisfyret blev som et af de første anlæg i denne størrelse forsynet med røggasvasker, der dels giver en meget ren røg og dels hæver anlæggets samlede virkningsgrad.
Fra starten var der en tilslutning på ca. 75 % af de mulige forbrugere. Den høje tilslutning skyldes bl.a., at forbrugerne blev tilsluttet for en symbolsk tilslutningsafgift (i alt 500,- kr.). energiselskabet finansierede og foretog omstillingen.
I 1995 blev biogasanlægget og motorgeneratoranlægget etableret. Biogasanlægget behandler dagligt ca. 90 m3 biomasse i en termofil proces. Den daglige produktion er på 4.000-5.000 m3. Gassen anvendes i motorgeneratoranlæg til både el- og varmeproduktion.

Landbrug og miljø
Gyllen afhentes af Energiselskabet i landbrugenes fortanke eller direkte fra stalden og bringes retur til landbrugenes eksisterende lagertanke. Fedtaffald tilføres i container, som tømmes med pumpe på energianlægget.
Landbrugene får den mængde gylle retur, der passer til deres jordtilliggende. Overskydende afgasset gylle afsættes til planteavlere. Der er stor interesse for aftag af afgasset gylle, primært på grund af gyllens positive indvirkning på humusopbygningen i jorden.

Økonomi
Den samlede anlægssum fordelt på de to faser var:

1. fase  Flisfyringsanlæg inkl. bygning, ledningsnet og omstilling af forbrugerne
til fjernvarme, inkl. rådgivning 

 12 mio. kr.

2. fase Biogasanlæg inkl. transportudstyr, decentrale tanke samt motorgeneratoranlæg,
inkl. rådgivning

 11,2 mio. kr.

I alt  

 23,2 mio. kr.


Der er modtaget tilskud fra Energistyrelsen og miljøstøtte på i alt 2,5 mio. kr. Hvilket giver en nettoinvestering 20,7 mio. kr.
Investeringen er finansieret 100 % af kommunegaranterede index-annuitetslån samt et lån i den amtskommunale frigørelsesfond.

Varmepris
Varmeprisen kan konkurrere med varmeprisen fra fjernvarme baseret på andre biobrændsler eller naturgas kraftvarme. 

Drift
Til anlægget er tilknyttet 3 fuldtidsansatte – en driftsleder og to chauffør/ driftsassistenter.

Biogas- motorgenerator og træpille kedlen er fuldautomatisk, og opstår der en fejl uden for normal arbejdstid, sørger overvågningsanlægget for at alarmere den vagthavende, som kan klare en del operationer via en computer i hjemmet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Filskov Energiselskab

//